תרופה
הניתנת לטיפול בהפרעות בקצב הלב, או באי-ספיקת לב. משלימי תזונה עשויים לצמצם את
השימוש בתרופות.

ניווט בספר

לב בריא