מכשיר המחזיר קצב לב לתקנו על-ידי מתן הלם
חשמלי ללב באמצעות שני אלקטרודות שמניחים על החזה.

ניווט בספר

לב בריא