כל ארבעה האזורים
המתכווצים בתוך הלב. אלה כוללים את הפרוזדור הימני, החדר הימני, הפרוזדור השמאלי
והחדר השמאלי.

ניווט בספר

לב בריא