צניחת מסתם דו-צניפי - mitral valve prolapse, Barlow's
syndrome - MVP

הוא עיוות שכיח, בדרך-כלל קטן, במסתם הדו-צניפי, שעשוי לגרום
לדליפה.

ניווט בספר

לב בריא