Percutaneus
Transluminal Coronary Angioplasty
,
שימוש בבלון לצורך
פתיחת סתימה שנגרמה עקב טרשת עורקים. לאחר שימוש בבלון ניתן להוסיף Stent, כדי למנוע חסימה חוזרת של העורק. רצויי להיעזר באנזימים
פרוטאוליטים המונעים הצטברות של רבדים טרשתיים.

ניווט בספר

לב בריא