מתאר
את חומרת המחלה כל שהי או התופעה ממנה סובל החולה.

ניווט בספר

לב בריא